GDPR – Privacy policy

 

GDPR

 

 

 

 

ALGEMENE INFORMATIEVE CLAUSULES

In overeenstemming met het bepaalde in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) en Organieke Wet (ES) 15/1999 van 13 december inzake Gegevensbescherming informeren we u dat:

 • de door u, via dit document verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in het bestand KLANTEN waarvoor Taylor Wimpey España verantwoordelijk is, en dat Taylor Wimpey España uitsluitend zal gebruiken voor het beheer, de bewerking en de opslag van de gegevens voor de opvolging van eerder geïdentificeerde, potentiële klanten.
 • uw gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven tenzij u uw toestemming geeft, of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

In voorkomend geval zullen de via dit formulier verstrekte identificatiegegevens worden doorgegeven aan:

 • Bevoegde instanties, instellingen voor wetshandhaving en rechtbanken

De legitieme basis voor de verwerking van uw gegevens is de instemming en het akkoord van de belanghebbende.

Klachten: U kunt te allen tijde uw recht op inzage, op wissing, op correctie, op bezwaar, op beperking, op verwijdering, om te worden vergeten, om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten en om niet te worden onderworpen aan gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen door een geschreven brief en een fotokopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardig document per traditionele post naar Carrer d’Aragó, 223, 07008 Palma de Mallorca, Islas Baleares, of elektronisch gehandtekend via e-mail naar [email protected] te sturen.

Als u aanvullende en meer gedetailleerde informatie over de bescherming van uw gegevens wenst, kunt u die nalezen op de website https://taylorwimpeyspain.com of op het moment dat u dit document afgeeft opvragen.

 

EXTRA INFORMATIE OVER DE ALGEMENE INFORMATIEVE CLAUSULES

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de door u verstrekte gegevens is:

Taylor Wimpey España (+34 971 70 69 72 + [email protected])

Doel van de verwerking

Taylor Wimpey España zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • De opmaak van offertes en de opvolging van de communicatie tussen beide partijen.
 • Het beheer van de handelsbetrekkingen met de klant.
 • Het beheer van de door de verantwoordelijke uitgevoerde administratieve diensten.
 • De communicatie via e-mail over de geleverde diensten. De verzending van commerciële informatie en mededelingen over de door de verantwoordelijke uitgevoerde activiteiten zijn enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming.
 • De facturering en belastingaangifte.l

Legitimering

De belanghebbende vult een dienstencontract of een gegevensverzamelformulier in om zijn akkoord en instemming te geven.

Bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de relatie met de verantwoordelijke. Na beëindiging van de relatie zullen de persoonsgegevens die voor de verschillende, vermelde doeleinden worden verwerkt, nog worden bewaard voor de duur van de wettelijk vastgestelde termijnen of de verjaringstermijn van gerechtelijke beslechtingen. Als er een verplichting tot behoud bestaat zullen de verwerkte gegevens worden bewaard zolang bovenstaande, wettelijke termijnen niet zijn verstreken. Als deze verplichting niet bestaat zullen ze worden bewaard tot de belanghebbende om hun wissing verzoekt of zijn/haar toestemming intrekt.

Met het oog op historische of statistieke doeleinden kunnen ze langer worden bewaard tenzij u uw rechten uitoefent die hieronder worden vermeld en waarin bij verordening door het Europees Parlement wordt voorzien.

De gegevens worden verwerkt in het kader van de contractuele overeenkomst tussen de gebruiker, of de vader, moeder of voogd van de gebruiker als deze jonger is dan 13 jaar, en Taylor Wimpey España.

Gegevenscommunicatie

De identificatiegegevens worden verzameld en doorgegeven voor:

 • Het beheer, de bewerking en de opslag van gegevens voor de opvolging van eerder geïdentificeerde, potentiële klanten.
 • Het beheer van de commerciële relatie met de klanten.
 • Inzage door bevoegde instanties, instellingen voor wetshandhaving en rechtbanken in geval van wettelijke verplichting.
 • Inzage door de belastingdienst, banken en financiële instellingen voor de ontvangst van betalingen voor geleverde diensten en aangekochte producten.
 • Inzage door de verantwoordelijken voor de verwerking in het kader van de overeenkomst.

Rechten van de betrokkene

In overeenstemming met het bepaalde in Verordening 2016/679 van het Europees Parlement hebt u de volgende rechten:

 • Recht op passende kennisgeving wanneer uw gegevens worden verwerkt.
 • Recht op inzage van uw gegevens, correctie van onnauwkeurige gegevens of recht op wissing als de verwerking niet meer nodig is.
 • In bepaalde gevallen kunt u om beperking van de verwerking verzoeken.
 • In bepaalde gevallen kunt u om overdraagbaarheid van uw gegevens verzoeken.
 • In bepaalde gevallen kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken tenzij er dwingende en legitieme gronden voor de verwerking bestaan.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten.
 • Recht op intrekking van de toestemming.

We informeren u tevens dat als u geen genoegdoening heeft gekregen door uw rechten uit te oefenen of door de manier waarop ze werden uitgeoefend, u een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Als u meer informatie wenst over dit recht en de uitoefening van dit recht, kunt u zich wenden tot:

Tel.: 901 100 099 en 912 663 517.

C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.