GDPR – Polityka prywatności

GDPR

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie użytkownika (dalej „Użytkownik”) strony internetowej www.taylorwimpeyspain.com (dalej „Witryna) o gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych osobowych.

 

1.- Jaka firma jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych?

 

Spółką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL (zwana dalej „ODPOWIEDZIALNYM”) z NIF A-07248206 z siedzibą pod adresem C/Aragón 223-223 A Bajos, 07008, Palma de Mallorca, Hiszpania.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności i ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z ODPOWIEDZIALNYM pod adresem e-mail [email protected].

 

 

2.- Dlaczego ODPOWIEDZIALNY jest uprawniony do przetwarzania danych?

 

ODPOWIEDZIALNY przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia realizacji zamówionych przez niego usług za pośrednictwem Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę, akceptując niniejszą Politykę Prywatności, oraz odpowiednie pola, które uprawniają do przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

 

ODPOWIEDZIALNY bardzo poważnie traktuje ochronę Twojej prywatności i danych osobowych. W związku z tym Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane i traktowane z najwyższą starannością, w pełnej zgodności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (dalej „RGPD”).

 

 

3.- Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje dostęp i korzystanie z usług (dalej „Usługi”), które ODPOWIEDZIALNY udostępnia Użytkownikom zainteresowanym usługami i treściami udostępnianymi w Serwisie.

 

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach wymienionych poniżej:

 

Świadczenia usług żądanych przez Użytkownika w Serwisie.

Wysyłanie biuletynów oraz komunikatów handlowych i promocyjnych związanych z usługami ODPOWIEDZIALNEGO pocztą elektroniczną, SMS-em/MMS-em, listownie, telefonicznie lub za pomocą innych równoważnych środków komunikacji elektronicznej, jeśli Użytkownik sobie tego życzy, rejestrując się na liście dystrybucyjnej.

 

Użytkownik może jednak cofnąć zgodę w każdym przesłanym mu komunikacie handlowym oraz w każdym czasie za pomocą powiadomienia na następujący adres e-mail ([email protected]).

 

 

4.- Utrzymanie danych

 

Dane zebrane przez ODPOWIEDZIALNEGO będą przechowywane tak długo, jak utrzymany zostanie stosunek umowny o świadczenie usług między stronami oraz w celach handlowych lub informacyjnych, gdy użytkownik zażąda usunięcia tych danych.

 

Po rozwiązaniu stosunku umownego lub zażądaniu usunięcia danych w celu uzyskania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym dane pozostaną „zablokowane” do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przetwarzania danych przez maksymalny okres do 3 lat,

 

Informujemy Użytkownika, że jego dane będą zbierane wyłącznie w celach określonych w punktach poprzedzających i nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

 

 

5.- Wiarygodność danych dostarczonych przez Użytkowników

 

Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i jest odpowiedzialny za powiadomienie ODPOWIEDZIALNEGO o wszelkich zmianach w nich. Użytkownik będzie w każdym przypadku odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych, zastrzegając ODPOWIEDZIALNEMU możliwość wyłączenia z zarejestrowanych usług wszystkich Użytkowników, którzy podali nieprawdziwe dane, bez uszczerbku dla innych czynności przewidzianych prawem.

 

Zaleca się zachowanie najwyższej staranności w zakresie Ochrony Danych poprzez stosowanie narzędzi bezpieczeństwa, niemożność pociągnięcia do odpowiedzialności ODPOWIEDZIALNEGO za  kradzież, nielegalną modyfikację lub utratę danych.

 

Wszelkie modyfikacje lub aktualizacje muszą zostać przekazane ODPOWIEDZIALNEMU za pośrednictwem środków komunikacji dostępnych w niniejszej Polityce prywatności.

 

 

6.- Jak mogę cofnąć zgodę i skorzystać ze swoich praw?

 

Użytkownik ma prawo (i) dostępu do swoich danych osobowych, a także (ii) żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, (iii) żądania ich usunięcia, (iv) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych , (v) sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych (vi) skorzystać z prawa do zapomnienia swoich danych oraz (vii) zażądać ich przeniesienia. Ponadto masz prawo nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

W celu skorzystania z tych praw konieczne jest udowodnienie przez Użytkownika swej tożsamości ODPOWIEDZIALNEMU poprzez przesłanie kserokopii dokumentu tożsamości lub w inny prawnie ważny sposób.

 

Wszystkie te prawa Użytkownicy mogą realizować za pomocą środków komunikacji przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Bez uszczerbku dla wszelkich innych odwołań administracyjnych lub działań prawnych, Użytkownicy mają prawo złożyć skargę do organu kontrolnego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, w gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z przepisami, a także w przypadku, gdy realizacja Twoich praw nie jest zapewniona. Organ kontrolny, przed którym wniesiono powództwo, poinformuje poszkodowanego o przebiegu i wyniku powództwa.

 

7.- Bezpieczeństwo i ochrona danych.

 

Ochrona prywatności i danych osobowych swoich klientów i odwiedzających jest bardzo ważna dla ODPOWIEDZIALNEGO. W związku z tym ODPOWIEDZIALNY robi wszystko, co w jego mocy, aby Twoje dane nie były wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Dostęp do Twoich danych ma tylko upoważniony personel.

 

ODPOWIEDZIALNY utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stworzył wszelkie środki techniczne, jakimi dysponuje, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi oraz kradzieży danych, które Użytkownicy udostępniają za pośrednictwem Serwisu, bez uszczerbku dla informowania Cię, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do zdobycia.

 

ODPOWIEDZIALNY zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy i poufności danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podane dane osobowe będą przechowywane przez ODPOWIEDZIALNEGO przez czas niezbędny do realizacji usługi.

 

 

8.- Linki

 

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych, które może być prowadzone przez właścicieli innych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji, które zbieramy w tej Witrynie. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności innych stron internetowych, do których prowadzą linki z naszej Witryny lub odwiedzanych w inny sposób.

 

 

9.- Aktualizacje i zmiany w Polityce prywatności

 

ODPOWIEDZIALNY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Gdy takie zmiany nastąpią, Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem ogłoszeń w Serwisie lub w inny odpowiedni sposób, w zależności od okoliczności.

 

________________________________________________________________________________

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawy Organicznej (ES) 15/1999 z dnia 13 grudnia (LOPD) informujemy, że dane podane przez Ciebie w niniejszym dokument, przez doręczenie oznacza, że Twoje dane zostaną włączone do:

 

KLIENCI, których osobą odpowiedzialną jest Taylor Wimpey Hiszpania, która będzie wykorzystywać je wyłącznie do zarządzania, aktualizacji i przechowywania danych w celu monitorowania potencjalnych klientów, którzy zostali wcześniej zidentyfikowani.

Twoje dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyrazisz na to zgodę lub podejmiesz działania wynikające z obowiązków prawnych.

 

Podobnie dane identyfikacyjne podane w niniejszym formularzu zostaną przekazane:

 

Właściwe organy, siły i organy bezpieczeństwa oraz sądy, w stosownych przypadkach ze względu na obowiązki prawne

 

Uzasadnioną podstawą przetwarzania Twoich danych jest akceptacja i zgoda zainteresowanej strony.

 

Roszczenia: W każdym przypadku mogą Państwo skorzystać ze swoich praw ARCOLOP do dostępu, usunięcia lub sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub prawa do bycia zapomnianym, chyba że podlegają Państwo zautomatyzowanym, zindywidualizowanym decyzjom i przenoszeniu danych na piśmie wraz z kserokopią Twój DNI lub równoważny dokument tożsamości, zaadresowany na adres organizacji pod adresem Carrer d’Aragó, 223, 07008 Palma de Mallorca, Baleary, lub wysyłając wiadomość e-mail z podpisem elektronicznym na adres: [email protected].

 

Możesz zapoznać się z dodatkowymi i szczegółowymi informacjami na temat ochrony danych na stronie https://taylorwimpeyspain.com lub prosząc o to po dostarczeniu tego dokumentu.

 

DODATKOWE INFORMACJE DO OGÓLNYCH KLAUZULI INFORMACYJNYCH

 

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

 

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie podanych przez Ciebie danych jest:

 

Taylor Wimpey España ( +34 971 70 69 72 + [email protected])

 

Cel przetwarzania

 

Firma Taylor Wimpey España będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

Przygotowanie budżetów, kontynuacja komunikacji między obiema stronami.

Relacje biznesowe z klientem.

Zarządzaj usługami administracyjnymi wykonywanymi przez Odpowiedzialnego.

Komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o świadczonych usługach, informacjach handlowych lub czynnościach prowadzonych przez Stronę Odpowiedzialną, pod warunkiem uzyskania wyraźnego upoważnienia.

Rozliczenia i deklaracje podatkowe

 

Legitymizacja

 

Akceptacja i zgoda zainteresowanego wyrażona poprzez wykonanie umowy o świadczenie usług lub formularza zbierania danych.

 

Okres przechowywania danych:

 

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak utrzymany zostanie związek z Odpowiedzialnym. Tym samym dane osobowe przetwarzane w każdym ze wskazanych celów będą przechowywane przez okresy prawnie określone lub przez okres, w którym sędzia lub sąd może ich zażądać zgodnie z terminem przedawnienia czynności prawnych. Przetwarzane dane będą przechowywane tak długo, jak nie upływają w/w okresy ustawowe, jeśli istnieje prawny obowiązek alimentacyjny lub jeśli nie ma takiego ustawowego okresu, do czasu, gdy zainteresowana strona zażąda ich usunięcia lub cofnięcia udzielonej zgody.

 

Mogą być jednak przechowywane dłużej w celach archiwalnych lub statystycznych, chyba że skorzystasz z uprawnień określonych poniżej, ustanowionych w Regulaminie Parlamentu Europejskiego.

 

Dane są przetwarzane na podstawie stosunku umownego użytkownika z firmą Taylor Wimpey España, oraz, w stosownych przypadkach, jeśli użytkownik ma mniej niż 13 lat, jego ojca, matki lub opiekuna.

 

Udostępnianie danych

 

Dane identyfikacyjne będą gromadzone i przekazywane:

 

Zarządzanie, aktualizacja i przechowywanie danych w celu śledzenia potencjalnych klientów, którzy zostali wcześniej zidentyfikowani

Zarządzanie relacjami biznesowymi z klientami

Właściwe organy, siły i organy bezpieczeństwa oraz sądy, w stosownych przypadkach ze względu na obowiązki prawne

Państwowa Administracja Podatkowa oraz banki i podmioty finansowe w celu odebrania świadczonej usługi lub zakupionego produktu

Odpowiedzialni za przetwarzanie w celu wykonania umowy.

 

Prawa poszkodowanych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego masz prawo do następujących punktów:

 

Prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane.

Prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, jeśli są niedokładne lub usunięcia, w szczególności gdy nie jest już konieczne do ich przetwarzania.

W niektórych przypadkach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania.

W niektórych przypadkach może być wymagane przeniesienie danych.

W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, a my przestaniemy je przetwarzać, z wyjątkiem ważnych i uzasadnionych powodów.

Prawo do niepodlegania automatycznym, zindywidualizowanym decyzjom.

Prawo do cofnięcia zgody.

 

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie uzyskałeś satysfakcji z wykonywania swoich praw lub sposobu ich wykonywania, możesz złożyć skargę do Organu Kontroli. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego prawa i sposobu jego wykonywania, możesz skontaktować się z AGPD:

 

http://www.agpd.es/

 

Tel. 901 100 099 y 912 663 517.

 

C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.