GDPR – Privacy policy

 

GDPR

 

 

 

 

 

ALLMÄN INFORMATIV KLASUL

I enlighet vad som anges i förordningen (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 (GDPR) och den spanska grundlagen 15/1999 från den 13 december, informerar vi dig om att uppgifterna som du försett oss med i detta dokument kommer att sparas i ett:

 • KUNDREGISTER vars ansvariga ägare är Taylor Wimpey España och som uteslutande kommer att använda och lagra uppgifterna för uppföljning av potentiella kunder som identifierats på förhand.
 • Dina uppgifter kommer inte att överföras till någon tredje part utom i de fall där du ger ditt samtycke eller där vi har en lagstadgad skyldighet att överlämna dem på grund av lagliga skäl.

Likaså kommer de identitetsuppgifter som försetts i detta formulär överlämnas till:

 • Behöriga myndigheter, brottsbekämpande organ och domstolar om dessa har en laglig grund för att kräva dessa uppgifter.

För att behandlingen av uppgifterna ska ha en legitim grund måste vi ha den registrerades tillstånd och samtycke.

Klagomål: Du kan alltid utöva dina ARCO-rättigheter för att tillträda, radera, korrigera dina uppgifter, likaså din rätt att göra invändningar, din rätt att bli bortglömd, din rätt till att inte bli föremål för ett databehandlat beslut samt din rätt till uppgiftsportabilitet genom att skicka en skrivelse till organisationen i Carrer d’Aragó, 223, 07008 Palma de Mallorca, Islas Baleares,  tillsammans med en kopia på ditt ID-kort eller motsvarande identitetsbevis, eller genom att skicka ett e-postmeddelande med en elektronisk signatur till [email protected]

Om du vill ha ytterligare och mer detaljerad information om dataskydd kan du besöka webbsidan https://taylorwimpeyspain.com eller begära att vi ger dig mer information vid överlämnandet av detta dokument.

 

 

 

YTTERLIGARE INFORMATION OM ALLMÄN INFORMATIV KLASUL

Personuppgiftsansvarige.

Den ansvarige för de uppgifter som du försett oss med är:

Taylor Wimpey España ( +34 971 70 69 72 + [email protected])

Syftet med behandlingen

Taylor Wimpey España kommer att behandla dina personliga uppgifter för följande syften:

 • Behandling av kostnadsförslag, uppföljning via kommunikationer mellan parterna.
 • Kommersiella relationer med kunden.
 • För administrativa tjänster som utförs av den dataregisteransvarige.
 • Skicka e-postmeddelanden relaterat till eventuella tjänster som tillhandahållits eller med kommersiell information förutsatt att den Ansvarige först fått ett uttryckligt tillstånd.
 • Fakturering och skattedeklaration.

Legitimitet

Den registrerades samtycke och tillstånd tillhandahålls genom ett serviceavtal eller ett formulär för insamling av uppgifter.

Uppgifternas lagringstid

De personliga uppgifterna kommer att sparas så länge det finns en anknytning till den Ansvarige. När denna upphör kommer de behandlade personliga uppgifterna i var och en av de ovan nämnda syfterna att sparas under den tidsfrist som föreskrivs enligt lag eller under den tidsperiod som en domare eller domstol kan kräva att behålla dem för ett lagligt syfte. Så länge det inte finns något rättsligt lagringsskyldighet, kommer de behandlade uppgifterna att sparas så länge de ovannämnda rättsliga tidsfristerna gäller eller tills den registrerade begär att de raderas eller återkallar sitt samtycke.

De kan dock sparas under en längre tidsperiod för historiska eller statistiska ändamål såvida den registrerade inte utövar de rättigheter som fastställts av Europaparlamentet. Dessa rättigheter beskrivs längre fram.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt det avtalsförhållande som finns mellan användaren (eller användarens förälder eller vårdnadshavare om den registrerade är under 13 år) och Taylor Wimpey España.

Datakommunikation

De insamlade identitetsuppgifterna överlämnas och behandlas för följande syften:

 • Administration, uppdatering och datalagring för uppföljning av potentiella kunder som identifierats på förhand.
 • Administration av affärsrelationerna med kunderna.
 • Behöriga myndigheter, brottsbekämpande organ och domstolar när detta krävs av lagliga skäl.
 • Skatteverkets statliga myndighet och banker och finansiella enheter för att få betalning för tillhandahållen tjänst eller inköpt produkt.
 • Registerförare för att genomföra avtalet.

Den registrerades rättigheter

I enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 har du rätt till följande:

 • Rätten att få bekräftat att vi behandlar dina uppgifter.
 • Rätten att få tillgång till dina uppgifter, rätta dem om de är felaktiga och radera dem om de inte längre behövs.
 • I vissa fall kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • I vissa fall kan du ansöka om uppgiftsportabilitet.
 • I vissa fall kan du göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. I så fall kommer vi att upphöra med behandlingen såvida det inte föreligger några tvingande legitima skäl.
 • Rätten att inte bli föremål för ett databehandlat beslut.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke.

Om du inte har kunnat utöva dina rättigheter på ett tillfredsställande sätt kan du skicka ett krav till kontrollmyndigheten. Om du vill ha mer information om denna rättighet eller hur du kan utöva den, kan du vända dig till AGDP (dataskyddsmyndigheten):

Telefon. 901 100 099  //  912 663 517.

Adress: C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.