Zastrzeżenie prawne

Niniejsza informacja prawna reguluje dostęp, nawigację i korzystanie z tej witryny internetowej www.taylorwimpeyspain.com (zwanej dalej „Witryną”).

 

1.- Informacje o właścicielu Witryny

 

Informujemy, że niniejsza Witryna jest własnością TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA UNIPERSONAL (dalej „WŁAŚCICIEL”), N.I.F. A-07248206 i siedzibą pod adresem C/Aragón 223-223 A Bajos, 07008, Palma de Mallorca, Hiszpania.

 

Użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) może skontaktować się z działem marketingu za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected].

 

 

2.- Użytkownicy

 

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny przypisuje kondycję Użytkownika i akceptuje, z tego dostępu i/lub korzystania, niniejszą Notę prawną.

 

Wspomniany dostęp jest bezpłatny i nieodpłatny. Jednak niektóre usługi i treści oferowane na Witrynie przez WŁAŚCICIELA mogą podlegać uprzedniemu zamówieniu usługi lub produktu oraz zapłacie kwoty pieniężnej w określony sposób.

 

 

3.- Korzystanie z Witryny

 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Witryny. Ta Witryna może umożliwiać dostęp do wielu tekstów, grafik, rysunków, projektów, fotografii, treści multimedialnych oraz informacji (dalej „Treści”) należących do WŁAŚCICIELA lub osób trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp.

 

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Treści i usług oferowanych za pośrednictwem Witryny oraz, przykładowo, ale nie wyłącznie, do niewykorzystywania ich w celu (i) angażowania się w nielegalne, nielegalne lub sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (ii) powodowanie szkód w systemach fizycznych i logicznych właściciela Witryny, jego dostawców lub osób trzecich, (iii) wprowadzanie lub rozpowszechnianie wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować szkody, o których mowa powyżej, (iv ) próbować uzyskać dostęp, wykorzystywać i/lub manipulować danymi WŁAŚCICIELA, dostawców zewnętrznych i innych Użytkowników; (v) powielać lub kopiować, rozpowszechniać, umożliwiać publiczny dostęp za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować Treści, o ile nie jest to dozwolone przez właściciela odpowiednich praw; (vi) usuwać, ukrywać lub manipulować uwagami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi prawa WŁAŚCICIELA lub osób trzecich włączonych do Treści, a także technicznych urządzeń zabezpieczających lub wszelkich mechanizmów informacyjnych, które mogą być umieszczone w zawartości.

 

WŁAŚCICIEL ma prawo do zbadania i zgłoszenia wszelkich zachowań wymienionych zgodnie z Ustawą, a także do współpracy z władzami w dochodzeniu tych działań.

 

4.- Prawo własności intelektualnej

 

Wszelkie prawa własności intelektualnej do zawartości niniejszej Witryny i jej grafiki stanowią wyłączną własność WŁAŚCICIELA lub osoby trzeciej, która upoważniła ich wykorzystanie, a zatem to WŁAŚCICIEL ma wyłączne prawo do korzystania z przysługujących im praw.

 

Z tego powodu oraz na mocy przepisów Królewskiego Dekretu Legislacyjnego 1/1996 z dnia 12 kwietnia, który zatwierdza tekst ujednolicony prawa własności intelektualnej, a także ustawy 17/2001 z dnia 7 grudnia o znakach towarowych i uzupełniających aktach prawnych dotyczących własności przemysłowej, reprodukcji, transmisji, adaptacji, tłumaczenia, dystrybucji, komunikacji publicznej, w tym sposobu ich udostępniania, lub jakiegokolwiek innego wykorzystania i/lub modyfikacji, w całości lub w części, bez uprzedniej wyraźnej zgody WŁAŚCICIELA jakichkolwiek treści zawarte na Witrynie.

 

WŁAŚCICIEL nie udziela żadnej licencji ani upoważnienia do korzystania z jakiegokolwiek rodzaju swoich praw własności intelektualnej i przemysłowej lub jakiejkolwiek innej własności lub praw związanych z Witryną, usługami lub jej zawartością.

 

Zasadność praw własności intelektualnej lub przemysłowej do treści dostarczanych przez Użytkowników jest ich wyłączną odpowiedzialność, za co Użytkownik zwalnia WŁAŚCICIELA od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z bezprawnego korzystania z treści dostępnych na Witrynie.

 

 

5.- Odpowiedzialność i Gwarancje

 

WŁAŚCICIEL oświadcza, że podjął niezbędne środki, które w miarę swoich możliwości i stanu techniki umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie jego Witryny, a także brak wirusów i szkodliwych komponentów. Jednakże WŁAŚCICIEL nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za: (i) ciągłość i dostępność Treści i Usług; (ii) brak błędów we wspomnianych Treściach lub naprawienie wszelkich defektów, które mogą wystąpić; (iii) brak wirusów i/lub innych szkodliwych składników; (iv) szkody wyrządzone przez jakąkolwiek osobę, która narusza systemy bezpieczeństwa WŁAŚCICIELA.

 

WŁAŚCICIEL może czasowo zawiesić dostęp do Witryny bez uprzedniego powiadomienia z powodu prac konserwacyjnych, naprawczych, aktualizacyjnych lub usprawniających. Jednakże, gdy tylko okoliczności na to pozwolą, WŁAŚCICIEL z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Użytkownika o przewidywanym terminie zawieszenia świadczenia usług.

 

WŁAŚCICIEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki do innych stron internetowych znajdujących się na Witrynie, mogące przenosić Użytkownika na inne strony internetowe, nad którymi POSIADACZ nie ma kontroli, do których treści Użytkownik uzyskuje dostęp na swoją wyłączną odpowiedzialność oraz w warunkach użytkowania, które je regulują.

 

 

6.- Hiperłącza

 

WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z zawartości Witryny lub treści osób trzecich, które pojawiają się na Witrynie. WŁAŚCICIEL nie ma uprawnień osobowych, ani technicznych środków do rozpoznania, kontrolowania lub zatwierdzania wszystkich informacji, treści, produktów lub usług dostarczanych przez zewnętrznych właścicieli innych witryn internetowych i które zostały utworzone w Witrynie.

 

 

7.- Czas trwania i modyfikacja

 

Niniejsza Nota Prawna będzie obowiązywać bezterminowo, a WŁAŚCICIEL może wprowadzać zmiany w warunkach określonych w niniejszej Nocie Prawnej, które wejdą w życie z chwilą jej publikacji.

 

WŁAŚCICIEL może usuwać, dodawać lub zmieniać zarówno treści, jak i świadczone przez siebie usługi, a także sposób ich lokalizacji lub prezentacji. Warunki, które publikowane są w momencie wejścia Użytkownika na Stronę Internetową WŁAŚCICIELA, uważa się za obowiązujące.

 

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny będą rozumiane jako akceptacja przez Użytkownika niniejszej Noty Prawnej oraz, w stosownych przypadkach, dokonanych w nich zmian.

 

_________________________________________________________________________________________

Zastrzeżenie prawne

Dane przedsiębiorstwa
Nazwa firmy: TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA S.A. UNIPERSONAL
CIF.: A-07248206
Adres: C/Aragón 223-223 A Bajos, 07008, Palma de Mallorca, Hiszpania
E-mail: [email protected]
Telefon: 900 130 044
Dane rejestracyjne: Tom 2356; Księga 0; Arkusz 104; Strona PM-467; Zapis 67

Ochrona danych osobowych
Taylor Wimpey de España S.A. Unipersonal, zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej o Ochronie Danych Osobowych 15/1999 z dnia 13 grudnia oraz LSSI, informuje, że dane osobowe, które nam przekazujesz do wglądu lub rejestracji, zostaną zebrane i włączone do pliku danych, za który odpowiada Taylor Wimpey de España SA Unipersonal, oraz że ich dane zostały pozyskane przez samego odbiorcę lub ze źródeł dostępnych publicznie. Celem takiego postępowania będzie obsługa otrzymanych zapytań i wniosków, a także ewentualnych informacji okresowych, które zainteresowana strona może otrzymywać od naszej firmy w przyszłości. Zainteresowana strona ma zawsze prawo dostępu, sprzeciwu, anulowania i sprostowania danych zebranych przez komunikację na adres: C/ Aragón, 223 A bajos, 07008 Palma de Mallorca (Islas Baleares).
Jeśli nie chcesz, abyśmy przesyłali Ci więcej informacji na ten temat, możesz nas powiadomić na ten sam adres.

Do you want to receive information
about our new properties and promotions?

Ask here Taylor Wimpey newsletter.    Zadzwoń teraz

    +34 971 70 69 72
    (Reszta świata)