Przewodnik zakupowy

Jako hiszpański oddział firmy Taylor Wimpey chcemy być pewni, że proces zakupu nieruchomości będzie tak prosty, szybki i efektywny, jak to tylko możliwe. Ten właśnie cel przyświeca naszemu Działowi obsługi klienta (DOK), który będzie Państwu towarzyszył podczas całego procesu zakupu nieruchomości, a także w przypadku dalszych czynności administracyjnych.

Po dokonaniu rezerwacji zostanie Państwu przydzielony Doradca osobisty, który będzie się z Państwem kontaktował, informował o postępach związanych z budową nieruchomości, doradzał, jakie należy podjąć aż do momentu oddania nieruchomości do użytkowania oraz rozwiewał wszystkie Państwa wątpliwości.

W razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio ze swoim Doradcą osobistym, który postara się jak najszybciej udzielić odpowiedzi, w razie potrzeby korzystając ze wsparcia innych działów Taylor Wimpey.

W poniższym “Przewodniku zakupowym znajdą Państwo informacje o poszczególnych etapach oraz o tym, jakie kroki należy podjąć, aby dokonać zakupu.
Mamy nadzieję, że Przewodnik okaże się Państwu pomocny i dziękujemy za pokładane w nas zaufanie.

 

Dział obsługi klienta pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach:
poniedziałek-czwartek: 9-17 piątek: 9-15

Mogą Państwo również skontaktować się z Działem obsługi klienta telefonicznie, pod numerem: +34 971 706857 lub mailowo, pod adresem [email protected]

 

To pierwszy krok do zakupu jakiejkolwiek nieruchomości TWE. Po dokonaniu wyboru nieruchomości Doradca osobisty skontaktuje się z Państwem z prośbą o podanie następujących danych (otrzymają Państwo kopie dokumentacji), niezbędnych do sformalizowania rezerwacji:

– Dane kupującego
* W przypadku osoby fizycznej:
· DOWÓD tożsamości, NIE (numer identyfikacji cudzoziemca) lub ważny PASZPORT

* W przypadku osoby prawnej (firmy):
· NIP oraz akt założycielski i/lub zaświadczenie z rejestru handlowego w celu identyfikacji firmy.
· Dokument tożsamości (DOWÓD OSOBISTY, NIE lub ważny PASZPORT) administratora lu pełnomocnika podpisującego rezerwację. W przypadku wyznaczenia pełnomocnika wymagane będzie pełnomocnictwo notarialne; w przypadku administratorów – ich zdolność do reprezentowania spółki powinna wynikać z aktu założycielskiego i/lub aktu powołania administratora i/lub zaświadczenia z odpowiedniego rejestru handlowego.
· Dokument tożsamości (DOWÓD OSOBISTY, NIE lub ważny PASZPORT) udziałowców posiadających co najmniej 25% udziałów lub akcji.

Dokumentacja rejestrowa i notarialna powinna być przetłumaczona na język hiszpański; w razie konieczności wymagany będzie również Apostille zgodne z Konwencją haską.

Wypełnienie i podpisanie dokumentu KYC „Know Your Client” dotyczącego zapobiegania praniu pieniędzy przez każdego z kupujących oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji.

W przypadku gdy kupującym jest osoba prawna, KYC zostanie sporządzony dla osoby prawnej, podpisany przez administratora lub pełnomocnika, a także KYC dla udziałowców posiadających co najmniej 25% udziałów, które odpowiedni udziałowcy powinni podpisać. Należy również dostarczyć bilans i rachunek zysków i strat, bez uszczerbku dla jakiejkolwiek innej dokumentacji, która może być wymagana.

– Identyfikacja nieruchomości wraz z dodatkowymi świadczeniami objętymi zakupem oraz ustalenie struktury płatności poprzez wypełnienie i podpisanie dokumentu rezerwacji, a także specyfikacji technicznej i planu mieszkania. Podpisanie tych dokumentów można dokonać osobiście w momencie rezerwacji w naszych biurach lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy SIGNATURIT.

– Dokonanie płatności ustalonej przez TWE jako depozyt rezerwacyjny. Po dokonaniu tej płatności konieczne będzie sprawdzenie pochodzenia wpłaconych środków poprzez przedstawienie zaświadczenia o posiadaniu konta bankowego, z którego dokonano płatności rezerwacyjnej oraz z którego będą dokonywane wszystkie przyszłepłatności związane z transakcją zakupu, a także kopii potwierdzenia dokonanej płatności.

Nieruchomość zostanie uznana za oficjalnie zarezerwowaną, gdy TWE otrzyma kompletną i podpisanądokumentację wyszczególnioną powyżej wraz z opłatą za rezerwację.

Sprzedający ma obowiązek aktywnie współpracować w zapobieganiu praniu pieniędzy i przestrzegać wszystkich polityk i protokołów Unii Europejskiej w tej sprawie, regulowanych w Hiszpanii ustawą nr 10/2010 oraz odpowiednimi przepisami. Oczekujemy tego samego zachowania ze strony naszych klientów. Przestrzegając przepisów prawa, staramy się zagwarantować, że pieniądze wykorzystywane do zakupu nieruchomości pochodzą z legalnego źródła, a nie z działań przestępczych. Działa to na korzyść zarówno kupujących, jak i sprzedających, pomaga w utrzymaniu uczciwego i transparentnego rynku nieruchomości oraz przyczynia się do stworzenia bezpieczniejszego i bardziej wiarygodnego środowiska handlowego na terytorium Hiszpanii. Z tych właśnie powodów jesteśmy zobowiązani do weryfikacji, czy środki finansowe, które Państwo wykorzystują do zakupu nowej nieruchomości w Hiszpanii, pochodzą z legalnego źródła.

– Nie akceptujemy środków pochodzących z jurysdykcji o wysokim ryzyku, czeków na okaziciela ani gotówki.

– Nie akceptujemy płatności dokonywanych przez osoby trzecie, tj. osoby fizyczne lub prawne inne niż podpisujący rezerwację, chyba że osoba dokonująca płatności posiada wyraźne upoważnienie i jest jasno wskazana jako przedstawiciel podpisującego rezerwację.

Po sfinalizowaniu rezerwacji i zweryfikowaniu procesu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy otrzymają Państwo wiadomość e-mail lub powiadomienie od swojego Doradcy osobistego zawierające następującą dokumentację:

a. Projekt umowy kupna-sprzedaży.
b. Plan mieszkania.
c. Plan osiedla.
d. Specyfikację techniczną budowy (Memoria de calidades).
e. Pozwolenie na budowę.
f. Listę dodatkowych świadczeń (w przypadku dostępności w danym projekcie).

W celu ułatwienia procesu podpisania umowy Taylor Wimpey oprócz umowy w języku hiszpańskim dostarczy równieżogólne tłumaczenie w języku angielskim i/lub niemieckim.

Przed wysłaniem umowy kupna-sprzedaży do podpisu należy dostarczyć zaświadczenie(a) o posiadaniu banku, z którego będą dokonywanewszystkie płatności za zakup, a także wszelkie inne informacje, które może wskazać agent. Należy pamiętać, że bez tego certyfikatu umowa kupna nie może zostać wydana.

Po dostarczeniu dokumentacji i zapoznaniu się z nią, kolejne kroki są następujące: Podpis elektroniczny za pośrednictwem platformy Signaturit to rozwiązanie, które umożliwia nam elektroniczne podpisywanie umów sprzedaży i innych dokumentów. Korzystamy ze Signaturit, ponieważ upraszcza to proces składania podpisów, oszczędzając czas i zasoby. Zapewnia bezpieczny i prawnie wiążący sposób podpisywania umów z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Dzięki Signaturit nasi klienci mogą wygodnie i efektywnie podpisywać umowy, eliminując konieczność drukowania, skanowania i wysyłania fizycznych dokumentów pocztą. System gwarantuje integralność i poufność podpisanych umów oraz zapewnia transparentną ścieżkę audytową w celach prawnych i zgodność z przepisami.

Aby rozpocząć proces składania podpisów, otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem, w który należy kliknąć, aby zostać przekierowanym bezpośrednio do platformy. Tam będą mogli Państwo zweryfikować i podpisać dokument na końcu procesu. Podpisanie odbywa się z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, takiego jak telefon komórkowy, tablet lub komputer. Istnieje również możliwość użycia cyfrowego pióra, własnego palca lub
myszki komputera do podpisania dokumentu. Po dokonaniu podpisu przez Państwa do podpisu przystąpi nasz pełnomocnik. Po złożeniu podpisów przez obie strony otrzymają Państwo e-mail z odpowiednio podpisanym egzemplarzem pełnoprawnej umowy, co będzie równoznaczne z zakończeniem procesu składania podpisów.

Prosimy wziąć pod uwagę, że w celu sprawnego przebiegu procesu każdy z kupujących musi wcześniej podać indywidualny i osobisty adres e-mail

*W przypadku podpisu ręcznego, wynikającego z niemożności złożenia podpisu elektronicznego, sposób postępowania jest następujący:

a. Wydrukowanie dwóch egzemplarzyotrzymanych dokumentów w języku hiszpańskim:
i. Umowa kupna-sprzedaży.
ii. Plan mieszkania.
iii. Plan osiedla.
iv. Specyfikacja techniczna budowy (Memoria de calidades).

b. Podpisanie wszystkich stron obu egzemplarzy umowy.
c. Wysłanie obu podpisanych egzemplarzy umowy pocztą zwykłą na adres wskazany przez Państwa Doradcę osobistego.
d. Dokonanie odpowiedniej płatności wskazanej w umowie.
e. Przesłanie listem poleconym egzemplarza podpisanej umowy kupna-sprzedaży na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Po wykonaniu tych kroków część dokumentacyjna umowy sprzedaży zostanie sformalizowana, pamiętaj, że aby formalizacja została zakończona, musisz dokonać płatności za umowę na rachunek bankowy wskazany w umowie.

**W momencie dokonywania płatności przele wem bankowym należy sprawdzić, czy konto bankowe, na które dokonywany jest przelew, jest jednym z tych wskazanych w dokumentach rezerwacji/umowie prywatnej.

Taylor Wimpey gwarantuje dokonanie wszystkich wpłat zaliczkowych w trakcie budow nieruchomości zgodnie z przepisami Ustawy o budownictwie.
Gwarancja ta nie będzie udzielana w przypadku nieruchomości, których proces budowy został zakończony.

Proces budowy uważany jest za zakończony, gdy nieruchomość otrzymuje pozwolenie na użytkowanie wydane przez upoważnionych specjalistów. Po otrzymaniu podpisanej umowy kupna-sprzedaży oraz stosownej płatności Taylor Wimpey złoży wniosek o wydanie odpowiedniego dokumentu gwarancyjnego (polisę lub poręczenie, w zależności od projektu). Proces ten zajmuje zwykle około 30 dni roboczych.

Taylor Wimpey przekaże Państwu dokument gwarancji drogą elektroniczną za pomocą platformy do składania podpisu elektronicznego Signaturit, w celu złożenia podpisów. Alternatywnie, instytucja bankowa może przesłać egzemplarz dokumentu gwarancji. Po złożeniu podpisów przez wszystkie strony otrzymają Państwo drogą mailową egzemplarz dokumentu gwarancji z ważnym podpisem, co oznacza zakończenie procesu podpisywania dokumentu gwarancji.

Jeśli przesłanie dokumentu za pośrednictwem Signaturit okaże się niemożliwe, zostanie on przesłany listem poleconym. Otrzymają Państwo 3 egzemplarze polisy gwarancyjnej, z których jedna będzie należała do Państwa, a pozostałe dwie po podpisaniu należało będzie odesłać pocztą, listem zwykłym, do Taylor Wimpey. W przypadku poręczenia bankowego lub polisy ubezpieczeniowej otrzymają Państwo oryginał poręczenia lub polisy, który należy zwrócić przedstawicielowi Taylor Wimpey de España w dniu zawarcia umowy notarialnej.

**W momencie dokonywania płat ności przelewem bankowym należy sprawdzić, czy konto bankowe, na które dokonywany jest przelew, jest jednym z tych wskazanych w dokumentach rezerwacji/umowie prywatnej.

Taylor Wimpey oferuje listę opcjonalnych świadczeń dodatkowych, które można zamówić po formalizacji umowy kupna sprzedaży.

Każde świadczenie dodatkowe posiada ustalony termin składania zamówień, zależny od postępu prac budowlanych. Zamówienie dodatkowych świadczeń będzie możliwe najpóźniej do 45. dnia przed planowaną datą sporządzenia aktu notarialnego.

Jak złożyć zamówienie na świadczenia dodatkowe?

a. Jeśli nie dysponują Państwo listą dodatkowych świadczeń dla swojego mieszkania, mogą Państwo poprosić o nią swojego Doradcę osobistego.
b. Prosimy przekazać swojemu Doradcyosobistemu informacje o tym, jakie dodatkowe świadczenia chcieliby Państwo zamówić do swojego nowego mieszkania.
c. Doradca osobisty przekaże Państwu wycenę świadczeń dodatkowych.

Zgadzają się Państwo z wyceną? Do zamówienia dodatkowych świadczeń potrzebne będą:

d. Podpisany i zeskanowany budżet wysłany pocztą elektroniczną.
e. Uiszczenie opłaty zgodnej w 100% z wyceną

Po otrzymaniu płatności i podpisanego budżetu Państwa Doradca osobisty przejdzie do zamówienia i aktywacji dodatkowych świadczeń do Państwa mieszkania.

Ważne: Zalecamy jak najszybsze złożenie zamówienia świadczeń dodatkowych, gdyż ich dostępność zależy od postępu prac budowlanych.

Jakie są korzyści płynące z zamawiania świadczeń dodatkowych w trakcie budowy Państwa mieszkania?

a. Nie będą mieli Państwo problemów z komunikacją, Państwa Doradca osobisty będzie zarządzał zamówieniem, śledzeniem postępów i instalacją dodatków.
b. Gwarantujemy, że wszystkie zamówione świadczenia dodatkowe zostaną prawidłowo zainstalowane przed oddaniem Państwu nieruchomości do użytkowania.

Chcemy, aby proces przekazania mieszkania był dla Państwa jak najbardziej prosty i wygodny. Poniżej przedstawiamy szczegółowe kroki, jakie należy podjąć w tym procesie:

A. POWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU PROCESU SPORZĄDZANIA AKTU NOTARIALNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI.

Taylor Wimpey poinformuje Państwa o rozpoczęciu organizacji podpisania aktu notarialnego, gdy Państwa mieszkanie będzie
gotowe, a wymagana dokumentacja nie będzie przedstawiała żadnych błędów. W powiadomieniu tym zostaną Państwo poproszeni o przekazanie
dodatkowych informacji niezbędnych do sporządzenia aktu:

a. Informacje kontaktowe w przypadku posiadania adwokata, pełnomocnika lub instytucji kredytowej.
b. Dokument tożsamości kupującego lub kupujących: Cudzoziemcy: Kopia paszportu i NIE* (numer identyfikacji cudzoziemca)
Osoby z obywatelstwem hiszpańskim: Kopia dowodu osobistego (DNI)

*Niezbędne do późniejszego zawarcia umowy o dostawę wody, gazu i energii elektrycznej, zarejestrowania nieruchomości i zapłaty wymaganych podatków w ustawowo określonym terminie.

c. Jeśli podpis w Państwa imieniu składa pełnomocnik, będziemy również potrzebowali:

– Kopii pełnomocnictwa na rzecz osoby upoważnionej do złożenia podpisu.

– Kopii dokumentu tożsamości osoby upoważnionej

d. Numer konta bankowego*, z którego dokonano płatności na rzecz Taylor Wimpey.

* Niezbędne do podpisania aktu notarialnego, na co wskazują obowiązujące przepisy prawne, zgodnie z którymi wszyscy nabywcy nieruchomości muszą być właścicielami kont, z których dokonywane są płatności.

W przypadku firm, wymagane są dodatkowo następujące dokumenty:
a. Kopia dokumentu tożsamości przedstawiciela firmy (NIE/paszport).
b. Certyfikat identyfikacji podatkowej.
c. Akt założycielski spółki.
d. Identyfikacja rzeczywistych właścicieli spółki posiadających udziały powyżej 25%.
e. Zgoda Walnego Zgromadzenia wspólników na nabycie w przypadku istotnego aktywu.

Jeśli podpis w Państwa imieniu składa pełnomocnik, będziemy również potrzebowali:
a. Kopii pełnomocnictwa na rzecz osoby upoważnionej do złożenia podpisu.
b. Kopii dokumentu tożsamości osoby upoważnionej

 

B. PROCES PRZEGLĄDU NIERUCHOMOŚCI
Przed podpisaniem aktu notarialnego przeprow adzony zostaje przegląd nieruchomości, umożliwia jący Państwu zapoznanie się z jej stanem. Przegląd ten będzie przeprowadzany przez Inspektora z Taylor Wimpey, który omówi główne cechy nierucho mości oraz zainstalowane urządzenia.

Jeśli w trakcie przeglądu zauważą Państwo jakie kolwiek wady, mają Państwo możliwość zgłosić je Inspektorowi, który zarejestruje je z zobowiązaniem do ich rozwiązania w terminie nieprzekraczającym średnio 15 dni*.

*Ostateczny termin naprawy będzie podlegał indywidualnym okolicznościom każdej usterki oraz warunkom przemysłowym z nią związanym, i nie może być traktowany jako zobowiązanie prawne względem Taylor Wimpey

 

C. PROCES SPORZĄDZANIA AKTU NOTARIAL NEGO
W dniu sporządzania aktu notarialnego lub przed tym terminem należy dokonać zapłaty pozostałej kwoty należności. Można to zrobić na dwa sposoby:

a. W dniu sporządzania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej, poprzez zatwierdzony czek bankowy wystawiony przez hiszpański bank na rzecz „Taylor Wimpey de España S.A.U” na kwotę pozostałą do zapłacenia.

b. Poprzez przelew bankowy na kwotę, która powinna zostać zaksięgowana na koncie Taylor Wimpey co najmniej 72 godziny przed terminem sporządzenia aktu notarialnego.

**W momencie dokonywania płatności przelewem bankowym należy sprawdzić, czy konto bankowe, na które dokonywany jest przelew, jest jednym z
tych wskazanych w dokumentach rezerwacji/umo wie prywatnej.

W trakcie sporządzania aktu notarialnego pełnomoc nik Taylor Wimpey przekaże Państwu klucze do ni eruchomości oraz teczkę klienta zawierającą plany, gwarancje, instrukcję obsługi i inne dokumenty.

Niezbędne jest, aby przed zaplanowaniem swojej wizyty, skoordynowali Państwo i potwierdzili ze swo im Doradcą osobistym ostateczny termin sporządze
nia aktu notarialnego. Termin ten bowiem może ulec zmianie w zależności od dostępności banków, notariuszy, prawników i pełnomocników.

Po podpisaniu aktu notarialnego nowy właściciel jest odpowiedzialny za zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody.

Domy są dostarczane bez podłączonych mediów. Tutaj wyjaśniamy, jak zakontraktować dostawy energii elektrycznej i wody. Aby ułatwić ten proces, Taylor Wimpey oferuje usługę, w ramach której dbamy o umowy dotyczące liczników energii elektrycznej, gazu i wody w domu.

Usługa ta kosztuje 300 € + 21% VAT, które należy zapłacić oddzielnie jednym przelewem bankowym do Taylor Wimpey. Kwota ta nie obejmuje opłat rejestracyjnych za takie media, które zostaną naliczone bezpośrednio klientowi przez odpowiedniego dostawcę wody, gazu lub energii elektrycznej. Koszt takich opłat może się różnić w zależności od lokalizacji osiedla mieszkaniowego.

Aby Taylor Wimpey mógł zarejestrować klienta w celu korzystania z tych mediów i abyśmy mogli skonfigurować polecenia zapłaty dla rachunków, które dostawcy będą wystawiać później, klient będzie musiał dostarczyć nam następującą dokumentację:

a. Kopia NIE (zagranicznego numeru identyfikacyjnego) nabywcy lub nabywców wraz z kserokopią paszportu (paszportów).
b. Rachunek bankowy z hiszpańskiego banku.
c. Podpisane upoważnienie do przeprowadzenia niezbędnych formalności.

W przypadku nieotrzymania dokumentacji nie będziemy w stanie sfinalizować umowy dotyczącej wodomierza, a nieruchomość zostanie przekazana bez zaopatrzenia w wodę.

UBEZPIECZENIE DZIESIĘCIOLETNIE
Po zakończeniu budowy Taylor Wimpey zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnia ubezpieczenie dziesięcioletnie.
Polisa dziesięcioletniego ubezpieczenia to obowiązkowe ubezpieczenie, które muszą wykupić przedsiębiorstwa deweloperskie w celu zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń. Ubezpieczenie to gwarantuje odpowiedzialność wszystkich osób zaangażowanych w budowę, czy to wykonawców, deweloperów czy architektów, za wady dotyczące nośności mechanicznej lub stabilności budynku przez okres 10 lat od daty budowy.

Ubezpieczenie to jest wymagane dla budynków, których głównym przeznaczeniem jest mieszkalnictwo. Zgodnie z Ustawą 38/1999 o budownictwie, istnieją trzy okresy dochodzenia odpowiedzialności prawnej:

a. 10 lat w przypadku wad wpływających na fundamenty, belki, stropy, czyli te, które zagrażają nośności mechanicznej i stabilności budynku. (Ubezpieczenie dziesięcioletnie).
b. 3 lata, dotyczące wad elementów konstrukcyjnych lub instalacji, które nie spełniają wymagań zdatności do zamieszkania.
c. 1 rok, dotyczące wad, które pojawiły się w wykończeniach budowlanych.

GWARANCJA I JAKOŚĆ

Urządzenia AGD oraz wszelkie sprzęty elektroniczne zainstalowane w Państwa mieszkaniu obejmuje gwarancją producenta, w związku z czym Taylor Wimpey nie ponosi za nie odpowiedzialności. W przypadku awarii należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu skorzystania z pełnej gwarancji.

Instalacje telekomunikacyjne w projektach budowlanych realizowanych przez Taylor Wimpey są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, jednak to nie gwarantuje możliwości odbioru sygnałów satelitarnych z innych krajów, które nie są odpowiednio dostosowane do terytorium Królestwa Hiszpanii. W związku z tym Taylor Wimpey nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do opisanych kanałów telewizyjnych.

Nieruchomości wymagają odpowiedniego utrzymania, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel. Taylor Wimpey w momencie oddania mieszkania dostarcza Państwu pisemną instrukcję zawierającą porady, jak najlepiej utrzymać mieszkanie w stanie używalności.

Systemy klimatyzacyjne zainstalowane w nieruchomościach Taylor Wimpey są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi efektywności energetycznej i temperatur wskazanych w odpowiednich przepisach.

 

DODATKOWE USŁUGI I REMONTY
Pragniemy poinformować, że Taylor Wimpey oferuje możliwość dodania elementów dodatkowych do Państwa mieszkania, które znajdują się na liście dodatkowych świadczeń, jednak takie zamówienia muszą być złożone najpóźniej do 45. dnia przed podpisaniem aktu notarialnego.

W celu niezakłócania harmonogramu realizacji budowy, Taylor Wimpey nie wykonuje remontów ani modyfikacji mieszkania.

Jeśli chcieliby Państwo wprowadzić jakiekolwiek zmiany w mieszkaniu po podpisaniu aktu notarialnego, muszą się Państwo skontaktować bezpośrednio z wykwalifikowanym technikiem. W takim przypadku Taylor Wimpey nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za to, czy dostawca będzie mógł obsłużyć Państwa w wybranym języku, za jakość i poziom wykończenia, ani za to, czy zamierzone zmiany będą możliwe do wykonania

 

GWARANCJE I PRZENIESIENIE PRAW
W przypadku otrzymania gwarancji bankowej należy ją zwrócić przedstawicielowi Taylor Wimpey w dniu formalizacji aktu notarialnego.

Przenoszenie praw wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest zabronione, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę. Jeśli zdecydują się Państwo na dodanie lub zmianę nazwisk kupujących, należy nas o tym jak najszybciej poinformować i pamiętać, że zgodnie z prawem jest to działanie uważane za przeniesienie praw i będzie miało skutki podatkowe.

 

PRZYJAZD NA BUDOWĘ
Z uwagi na bezpieczeństwo i ze względów zdrowotnych przyjazdy na budowę nie będą możliwe. Przed oddaniem mieszkania do użytkowania umówimy się z Państwem na spotkanie w celu przeprowadzenia inspekcji mieszkania

 

ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEWODNIKIEMAIPP-RICS-RDE
Zaleca się nabywcom przeczytanie załączonego „Przewodnika po zakupie nieruchomości w Hiszpanii”, opublikowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Specjalistów Działających na Rynku Nieruchomości (AIPP), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) i przez Narodowe Kolegium Rejestratorów Nieruchomości w Hiszpanii (RDE).

 

PŁATNOŚCI PRZELEWEM BANKOWYM
W momencie dokonywania płatności przelewem bankowym należy sprawdzić, czy konto bankowe, na które dokonywany jest przelew, jest jednym z tych wskazanych w dokumentach rezerwacji/umowie prywatnej.

Do you want to receive information
about our new properties and promotions?

Ask here Taylor Wimpey newsletter.